HOME   楕円軌道の発見と万有引力の法則(「プリンキピア」の説明)   サイトマップ

山本義隆著「古典力学の形成(ニュートンからラグランジュへ)」日本評論社(1997年刊) p73〜96より引用。
HOME   楕円軌道の発見と万有引力の法則(「プリンキピア」の説明)   サイトマップ